Om ordningsregler på Soldalens ålderdomshem från 30talet

Om ordningsregler på Soldalens ålderdomshem från 30talet

På Soldalens särskilda boende i Köpingsvik hänger de gamla ordningsreglerna 30talets ålderdomshem kvar på väggen.  Det är en påminnelse om en annan tid, och en annan syn på äldrevård.

De ”å hemmet intagna” ska ”iakttaga ett sedligt och ordentligt uppförande” och lyda föreståndarinnan. Svordomar var bannlysta och de ”intagna” hade arbetsplikt och var tvungna att stiga upp och att äta och lägga sig vid fasta, bestämda tider. Bön var obligatoriskt två gånger om dagen, även besök på söndagens andaktstund.

Sådana var ordningsreglerna för Köpings sockens ålderdomshem på 30talet, som ni kan läsa nedan.

Disciplin ansågs viktigt för en fungerande vård. Slapphet och för mycket fritid ansågs nedbrytande för moralen och kroppen.

Köpingsvik fick sitt moderna ålderdomshem, Soldalen, under andra hälften av 30talet. Det är samma byggnad som rymmer det särskilda boendet idag. Köpings kommun hade då köpt en tomt av Axel G Johnsson, som hade emigrerat till USA. Där byggdes det nya hemmet. Ordningsreglerna är från Soldalens första år och har undertecknats av fattigvårdsstyrelsens ordförande mellan åren 1937 till 1942,  Thorsten Hildebrand.

Den gamla fattiggården fanns uppe i Källingmöre. Där hade man haft en fattiggård i nästan 40 år innan Soldalen byggdes. Arbetsplikt rådde inom fattigvården, och åldringsvården och man hade ett jordbruk på platsen, med män som skötte den delen av arbetet.

1918 års lag

På den tiden Soldalen byggdes lydde åldringsvården ännu under fattigvårdslagstiftningen, som synes under punkt 8 i ordningsreglerna.

1918 fick Sverige en fattigvårdlag som var revolutionerande på många sätt. Alla lagar dittills som rörde fattiga och äldre hade pratat om att ”överheten” av ”barmhärtighet” hjälpte svaga och fattiga som inte hade någon som kunde hjälpa dem att försörja sig, t.ex. på ålderns höst.

”Fattigvården är en barmhärtighet varpå den fattige ej kan pocka” stod det i 1871 års lag. Fattigvård och åldringsvård var ingen rättighet för den behövande.

Detta ändrades helt med 1918 års lag. Den fastslog att även den fattige, sjuke och gamle har rättigheter och att samhället har SKYLDIGHETEN att hjälpa de nödlidande. (källa) Lagens inledande ord var dessa:

”Befinnes minderårig eller den, som i följd av  ålderdom, sjukdom, lyte eller eljest bristande kropps-  eller själskrafter är oförmögen att genom arbete  försörja sig, sakna medel till sitt livsuppehälle, skall han,  där hans behov icke annorledes avhjälpes, erhålla fattigvård…” (Källa)

Med tiden har man även släppt ideer om arbetsplikten för de gamla. Äldreomsorgen idag har utvecklats till att mer och mer handla om frivillighet och respekt för individen. Även om mycket återstår att göra för att förbättra vården och omsorgen kan vi iallafall vara glada att samhället utvecklats.

Anställningsvillkor

Men inte bara synen på de ”äldre” har ändrats. Även synen på de anställda som hjälper de äldre.

De som anställdes för att sköta de äldre var ofta kvinnor. På Soldalen och dess föregångare i Källingmöre anställdes föreståndarinnor och vårdare som ofta fick en ganska låg lön. Deras arbetstider var dessutom ofta längre än arbetande mäns arbetstider och oregelbundna. Inom kvinnoyrkena ”vårdare” och ”sköterska”  fick man reglerade arbetstider och åtta timmars arbetsdag först flera år efter att det blivit norm på manliga arbetsplatser.

På 50talet och 60talet utvidgades vården med den första hemtjänsten, hemsamariterna. De som jobbade med det hade deltidsjob, oregelbundna arbetstider, delade turer, dåliga anställningsförhållanden och usel lön.  Samma anställningsförhållanden gällde snart inom  hela åldringsvården.

Inom vården och omsorgen gick man från 60-80 timmars arbetsvecka till deltid. Det kan på ytan verka vara stora förändringar. Men i grunden är det samma syn på yrket som ett ”specialfall”. man har inte haft samma arbetsförhållanden för kvinnor som för män. Kvinnodominerade yrken har haft osäkra arbetstider, osäkra anställningsförhållanden, etc, etc.

Deltid som norm, låg lön och delade turer inom vård och omsorg är de sista resterna av anställningsförhållandena i det gamla fattigvårdsssystemet.

Denna vecka som varit beslöt Borgholms kommunfullmäktige att införa heltid som norm inom omsorgen och att arbeta bort de delade turerna. Det är bra. Men det har tagit lång tid. Det är de sista resterna av den gamla fattigvårdens syn på fattiga och på de som arbetar med fattiga som renas bort.

Ottenbyskandalen 1895 -1896, en av våra första djurskyddsdebatter

Ottenbyskandalen 1895 -1896, en av våra första djurskyddsdebatter

En höstdag 1895 upptäckte en reporter från tidningen Barometern i Kalmar ett antal vanvårdade och mycket illa skötta hästar nere i hamnen. Efter lite efterforskning kom han fram till att hästarna kom från Ottenby stuteri, eller remontdepot, som det benämndes. Han skrev en artikel om de vanskötta djuren. Artikeln i Barometern uppmärksammades i hela Sverige. I synnerhet när lokala journalister över hela landet upptäckte vanvårdade hästar i flera av landets kavalleriregementen. Alla de vanvårdade hästarna hade en sak gemensamt: de kom från Ottenby .

Arrendatorn av Ottenby, August Ridderstolpe, en av Sveriges ledande experter på hästavel, använde en ny metod från Ungern som gick ut på att hästarna skulle gå fria i stallarna. Samtidigt sparade han pengar genom att inte köpa in tillräckligt med foder eller anställa personer som skulle sköta hästarna. Hästarna fick så lite vatten att de tvingades dricka vatten ur havet. Man ryktade inte hästarna och rengjorde inte stallarna dagligen, inte ens varje månad , så hästarna vadade till slut i avföring (en meter avföring rapporterade tidningarna). Resultatet var katastrofalt.

Skandalen inleddes med en artikel i Barometern. Barometern upptäckte att samtliga hästar från Ottenby som passerade Kalmar var vanvårdade. Barometerns skriverietr fick stor spridning och uppmärksammades av pressen i huvudstaden.

SVD 4 oktober 1895.

Inom kort fanns det artiklar i hela landsbygdspressen om ”ottenbyarna” som hästarna döptes till. Huvudstadspressen återgav skräckrapporterna från hela landet. Den 11 oktober skrev man i SVD om hästar som anlänt till Malmö och Östersund.

Landskrona hade fått 10 hästar från depoten och där var upprördheten stor över de vanskötta djuren, speciellt över en av hästarna, som var riktigt illa däran. Så här beskrev SvD 9 oktober 1895  det  ”skandalösa… upprörande djurplågeriet” som upptäckts i där.

”Och likväl hade vi ännu inte sett det värsta. Ute i sjukstallet fanns den tionde af de hitsända Ottenbyhästarna. Det var ett stort djur, som med all säkerhet hade varit grannt att skåda då det inköptes, nu var det till ytterlighet afmagrat, refbenen stodo ut på båda sidorna med djupa insjunkningar mellan varje ben, ryggmusklerna tycktes totalt afsaknas på korsryggen och klinkerna hängde huden ned efter benstommen, halsen, en gång kraftigt byggd var förfärligt mager, blicken slö, ena frambenet svullnadt. Vad det stackars kräket måste lidit innan det ändtligen flyttade från depoten…”

I samma tidning rapporterade man samma dag från Göteborg:

I riksdagen

Försvaret gjorde en egen utredning under vintern och saken avhandlades i riksdagen under våren 1896. Svd 28 april 1896 rapporterade om några av de upprörda riksdagsmännens kommentarer.


Resultatet av riksdagsdebatten blev en översyn och reform av hela remontsystemet. Man skulle nu inspektera remonterna bättre för att undvika vanskötsel av hästarna.

Inför rätta

På sommaren 1896 ställdes Ridderstolpe inför rätta på Öland för vanvård av hästarna och misskötsel av sitt ämbete.

Ridderstolpe försvarade sig med att han bara följt regelverket  och påstod att han levererat fina hästar. Alla hästar som levererats från Ottenby var i bra skick när de lämnade stuteriet, sa han till sitt försvar, ”vad som därefter vederfarits dem, kan icke förebrås mig”.
Skulle hans ord varit sanna skulle alltså alla de olika bolag och privatpersoner som levererade hästarna till landets olika regementen ha misskött just Ottenbyhästarna, och inga andra stuteriers hästar. Det påståendet föll på sin egen orimlighet.

De anställda i Ottenby vittnade om att Ridderstolpe ljög, t.ex kusken Erik Kjellin (tidningen Kalmar 18 juli 1896):

”att så vidt han kunde förstå den af depotchefen uppgjorda fodeeordning, hvilken vintern 1894—1896 tillämpats förefölle honom i hög grad olämplig, dels för att hästarne fått för mycken föda en gång om dagen, agen och nattetid allt för länge fått undvara föda; att den halm, som utströtts i boxarne på f.m. vanligen förtärts, så att hästarne fatt ligga på en af deras egna exkrementer uteslutande bildad bädd. hvilken när boxarne första gången under vintern eller på nyåret derifrån blifvit befriade, varit så hög att den nått till klubborna: att hästarne här igenom blifvit i hög grad smutsiga och fulla af ohyra, hvarförutom de under vintern varit sjuke och afmagrat i betänklig grad…”

Erik Kjellin berättade att betesmarken var dålig, och hästarna utfordrades sällan under sommaren. Dessutom var vattentillgången dålig. Hästarna törstade eftersom de aldrig leddes till brunnarna eller till dammen vid gården. Kjellin berättade att de anställda gjort annat arbete åt Ridderstolpe än de var anställda för, och som han gjorde sig rik på.

Soldater på besök hade hånat de vanvårdade hästarna, vittnade han. En häst, ”nr 190”, var orörlig pga svält, och så mager och knotig att soldaterna hängde sina kappor på benen som stack ut.

Dom föll i augusti. Tidningen för Vänersborgs stad rapporterade den 27 augusti att Ridderstolpe dömdes att betala 900 kronor för vårdslöshet, försummelse och oförstånd, och dvs för att ha misskött sitt ämbete.


Efter en debatt i ett år i media och riksdag, och efter rättegången, tvingades Ridderstolpe lämna Ottenby, 1896. Efter domen sparkades han.

”Ottenbyare”

För träskulptören Döderhultaren kom skandalen att betyda mycket. På vintern 1895 upprördes han som så många andra av djurplågeriet. Han gjorde små trästatyetter av hästarna som han sålde för 25 öre styck.

Det var just dessa träskulpturer av de magra hästarna som gjorde att han blev berömd. 13 år efter skandalen fick redaktören för tidningen Söndags-NisseHasse Zetterström (”Hasse Z”) en av de små skulpturerna i sin hand. Vid denna tid var konstnären endast känd lokalt, i Oskarshamn. Hasse Z beställde genast fler prover på Döderhultarens skulpturer för en utställning han skulle hålla. Denna utställning, Karikatyrutställningen i Stockholm 1909, gjorde Döderhultaren känd nationellt.

Ottenby

Ottenby nämns för första gången under medeltiden, och då som ett klosters egendom. När Gustav Vasa tar makten på 1520talet förstatligar han stora delar av kyrkans egendom, bland annat Ottenby, som blir kungsgård.

Det var från Ottenby kungens jaktmarker i Södra Öland sköttes och det var därifrån man utgick då man byggde Karl X Gustafs mur, för att underlätta jakten på ön.

Mot slutet av 1700talet arrenderade familjen Von Roxendorff Ottenby och anlade ett stuteri för hästar där. Under Carl Gustaf von Roxendorff och hans son Adolf hade verksamheten ett gott rykte. Stuteriet lades ner då staten övertog gården. 1831 återupptods stuteriverksamheten där i statens regi och pågick till 1893 då Ottenby återigen utarrenderades till en privatperson, Fredrik August Ridderstolpe (1842-1930). Han drev vidare stuteriet som en remontdepot som levererade avelshästar till försvaret. Vid tiden för skandalen fanns ca 200 hästar där.
Sen 1935 är Ottenby kungsgård ett statligt byggnadsminne. Gården ägs av staten och brukas av familjen Wiström.

 

 

En rundtur i Köpingsviks kyrkotorn

En rundtur i Köpingsviks kyrkotorn

Hur ser det ut i tornet på Köpingsviks kyrka? 2016 klättrade jag och den dåvarande kantorn Sigvard Carlsson upp i tornet och jag fick då se hur det ser ut där uppe, och njuta av den fantastiska utsikten.

Troligen har det funnits fyra kyrkor på den plats där Köpingsviks kyrka idag står. Först en gammal stavkyrka runt år 1000. Sen den medeltida kyrkan som revs 1805. Den ersattes av en slarvigt byggd kyrka som man var tvungna att riva 1953, med undantag av just tornet, som sparades åt eftervärlden. Den nya kyrkan invigdes 1955.

Johannes Haquini Rhezelius teckning från 1634 visar hur kyrkan såg ut en gång i tiden. På den tiden hette kyrkoherden Stephanus Jonae Lippius. Han blev pastor 1613 och var pastor i nästan  40 år i Köpingsvik, eller Köping, som det hette då. När han dog tog hans son över, Jonas Sephani Lippius. Stephanus, hade själv ärvt sitt ämbete från sin pappa  Jonas Gunnari Lincopensis som var pastor 1571 till 1611.
På den tiden gick pastorsämbetet ibland i arv.

Storklockan är gjuten 1622 av Bernet Bondeman och hänger i tornet än idag och ringer in till Gudtjänst, begravningar och dop. Den hängde även där när Rhezelius passerade förbi och tecknade av kyrkan. Den ser ni på bilden här nedan.

Och vad vore mer passande när man ser en gammal kyrkklocka än att minnas Edvard Perssons ord om klockorna i Gamla Stan?

Hör i kvällens strid hur klockorna ringa
från en svunnen tid en hälsning dem bringar.
Än lever gamla grändens poesi
dess harmoni dess melodi.
En sång dej hälsar när du kommer till världen
dess klang dej följer på den sista färden.

Underbara silverklara klockor
som gav mitt liv sin melodi

Klockor ni som ringt oss samman till strider.
Klockor som ringt till lyckliga tider.
En klang av vår historia ni bär
den klang är oss alla kär.
Den é för kungar och för tiggare lika
när jag bärs bort en gång ska ni ej svika.

Underbara silverklara klockor
som gav mitt liv sin melodi.

(Lyssna på sången här!)

 

Följ med på en liten rundtur i tornet 2016. Ursäkta kvalitén på bilderna, de togs med mobilkameran. Som ni kan se finns det en runsten inne i kyrkan som av nån anledning inte finns med i det lilla runmuseet. Den försökte de måla ungefär som man tror att runstenarna en gång målades.

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

”Kalmar får en ny idrottsplats, på Fredriksskans!”

”Kalmar får en ny idrottsplats, på Fredriksskans!”

För 101 år sedan

I dessa dagar när kommunens övertagande av Guldfågeln Arena diskuteras kan det vara intressant att titta på tidningen Kalmars referat av debatten den 29/10 1917 när kommunfullmäktige i Kalmar beslöt att bygga en idrottsplats på Fredriksskans. Ironiskt nog kom debatten att handla mer om skydd mot ”osedlig dans av det moderna slippriga slaget”, än om idrott.

Tidningen Kalmar skrev för exakt 101 år sen att kommunfullmäktige beslutat satsa pengar på en ny idrottsplats. 16 miljoner skulle det kosta. Plus 3 miljoner för en ny träbro.

Kommunen hade tre alternativ för bygge av idrottsplats, i kvarteret Aklejan eller Tallhagen eller i kvarteret Gäddan. De två andra alternativen skulle ha blivit dyrare (18,250 och 21,350 kr) så kommunen valde till slut det billigaste alternativet. Men den avgörande frågan för idrottsplatsens placering hade varken med ekonomi eller idrott att göra, utan med dans!

Kyrkan hade nämligen påpekat att det skulle vara störande för patienterna på sjukhuset i Kalmar, som låg vid Stadsparken på den tiden och ”kyrkogårdsfriden” att placera idrottsplatsen vid kvarteret Aklejan (Norr om infarten till badplatsen i Kalmarsundsparken där Liljans vård- och omsorgsboende ligger idag). Och vart än man placerade idrottsplatsen var det viktigt att man undvek dans och musik där, påpekade kyrkan.

”Kyrkorådet har dessutom velat påpeka olämpligheten av att offentlig dansbana anordnas på av staden upplåten mark och av staden bekostad idrottsplats. ”

Debatten om idrottsplatsens byggande och placering inleddes med en diskussion om det kunde passa sig att kombinera idrott och dans. Hr. Schedin inledde. Han ville placera idrottsplatsen vid kvarteret Gäddan, dvs Fredriksskans. Det var hans förslag man diskuterade denna dag. Han reserverade sig dock mot tanken på att anordna dans på idrottsplatsen.

”Debatten, som blev ganska långvarig, inleddes av hr Schedin, som polemiserade mot de av hr Appeltofft åberopade idrottsauktoriteterna vid föregående sammanträdet. Nu sedan kyrkorådet och lasarettsdirektionen uttalat sig emot en idrottsplats i Aklejan, så torde detta förslag kunna anses ur räkningen. Det vore lyckligt; om man även beaktade kyrkorådets synpunkt att dansbana ej bör anläggas på idrottsplatsen. Dans hör egentligen icke till idrott, och skall det nu, som det synes vara meningen, anläggas dansbana, kägelbana och spelsalar där, så blir det ju mera en nöjesplats än idrottsplats… Talaren hade… den åsikten, att Tallhagen vore bästa platsen. Den vore mest skyddad mot vindar, och skillnaden i avstånden till Tallhagen och till Gäddan vore ringa.

Hr K. G., Johansson kunde ej förstå, såsom hr Schedin velat insinuera, att dansen vore osedlig. Dans är ett uråldrigt folknöje här i Sverige och den förekommer även i familjerna. Den vore som ett slags rytmisk gymnastik besläktad med idrotten. Det finnes nog med restriktioner nu för tiden för att tal. skulle vilja vara med på även dansrestriktion. Yrkade avslag på Schedins reservation.”

Ja, så inleddes debatten om den nya idrottsplatsen. Och debatten rullade vidare. En del av de som var positiva till placeringen vid Fredriksskans påpekade att det är bättre att dans arrangeras på de ljusa, öppna ytorna där än i skumrasket bland träden i kvarteret Aklejan.

”Hr Ek ville mot hr Schedics tillvitelse om förändrad åsikt framhålla, att han vid senaste sammanträdet yttrat, att om man kunde få garantier för att marken i kvarteret Gäddan ej skulle sjunka, så skulle han vara mest benägen att avge sin röst för detta… Beträffande dansbanan ville tal. instämma i hr K. G. Johanssons yrkande. Det voro bättre att arrangera dansbana på en så öppen plats som denna än på allehanda undanskymda platser…

Hr Appeltofft ansåg fortfarande att Aklejan vore det bästa förslaget, men då det nu framkommit starka invändningar från kyrkorådet och lasarettdirektionen mot Aklejan, så vore det icke annat att göra än att taga Gäddan för gott. Yrkade bifall till beredningsutskottets förslag…

Fröken Selma Svensson ville instämma i hr Björkmans yttrande. Talaren vore ej någon fiende till ungdomens glädje i själfva dansen, men det vore en himmelsvid skillnad mellan dansen i hemmen, där ungdomen roar sig under föräldrarnas uppsikt, och dans på offentliga dansbanor, dit vem som hela har tillträde. På de offentliga dansbanorna blir dans gärna ett nattnöje, som leder till osedlighet…

Hr Valerius Olsson ansåg det vara lyckligt, om stadsfullmäktige nu kunde till mötesgå idrottsmännens önskan, sedan de förklarat sig acceptera kvarteret Gäddan. Och beträffande vindförhållandena, så kunde det vara skönare att en varm sommardag få öva idrott på en öppen fläktig plats än i Tallhagen, där det då är ohyggligt kvavt. Beträffande dansbanan, så kunde talaren instämma både med hr Schedin, hr Johansson och hr Björkman. Det är riktigt att på våra dansbanor förekommer en dans, som med allt skäl betecknas såsom osedlig. Men det finnes ett slags dans, som kan jämnställas med den ädlaste idrott, och det är våra nationella danser. Ville erinra att på det av oss alla så högt skattade Skansen i Stockholm finnas flera offentliga dansbanor. Men där har ej förekommit någon dans, som kan sägas vara osedlig. Talaren hyste det förtroendet till dem  som få idrottsplatsens ledning om hand, att de skola förebygga sådan dans som av det moderna slippriga slaget…”

Till slut slutade debatten.

”Vid frågans avgörande begärdes votering. Först beslöto stadsfullmäktige med 22 röster mot 6… att i enlighet med beredningsutskottets förslag förlägga en idrottsplats tid kvarteret Gäddan samt ställa ett belopp av 10,000 kr. till drätselkammarens förfogande för planering och iordningställande av området.

Därpå beslöts med 16 röster mot 12 att avslå hr Schedins reservation med yrkande om förbud mot uppförande av dansbana å den blivande idrottsplatsen.”

Förbudet mot dans avslogs och idrottsplatsen kunde byggas efter en lång dags debatt om dansens förmenta skadlighet efter kyrkans utspel

Det är troligen så att idrottsplatsen på Fredriksskans ligger där den ligger bara för att kyrkan uttalade sig mot dans på idrottsplatsen. Ganska ironiskt. 

Idrottsplatsen stod färdig 1919 och fick först namnet Kalmar Idrottsplats. 1943 bytte den namn till Fredriksskans. Kalmar FF bildades först 1927 men föregångaren, Kalmar Idrottssällskap bildades 1919 i och med flytten till den nya arenan, som en samanslagning av IF Gothia och IF Kamraterna.